Begrippenlijst onderwijs


Overblijven

Alle scholen moeten een ruimte beschikbaar stellen waar de leerlingen tussen de middag kunnen eten. De leerkrachten zijn niet verplicht toezicht te houden, ouders moeten dat zelf regelen. Op de meeste scholen gebeurt dat in overleg tussen het schoolbestuur, het lerarenteam en de ouderraad of oudercommissie. Meestal wordt een kleine bijdrage gevraagd voor overblijven.

Het schoolbestuur

Openbare scholen worden bestuurd door het gemeentebestuur of door een bestuurscommissie die het gemeentebestuur heeft ingesteld. In die laatste zitten vertegenwoordigers van de ouders. Bijzondere scholen (katholiek, montessori, Jenaplan en dergelijke) worden bestuurd door een vereniging waarvan ouders lid kunnen worden, of door een stichting.

Schoolgids

Per 1 januari 1999 zijn basisscholen en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht jaarlijks een schoolgids te verspreiden onder de ouders. Er staat in welke doelen de school nastreeft, hoe ze die doelen wil bereiken en welke resultaten ze tot dusverre heeft geboekt. De gids geeft ook informatie over de klachtenregeling en andere rechten en plichten van ouders en school.

De ouderraad

Op veel scholen bestaat een ouderraad of oudercommissie die door ouders zelf is opgericht. Wat de ouderraad op de school van uw kind precies doet, kunt u het beste vragen bij de raad zelf of bij de school.

Avi

Avi is een indeling in leesniveaus waarmee getoetst kan worden hoe goed een kind al kan lezen. Aan het einde van groep 3 moeten ze Avi-3 niveau beheersen, aan het einde van groep 4 Avi-6 niveau en aan het einde van groep 5 Avi-9 niveau. Dan kunnen ze technisch goed lezen, een voorwaarde voor begrijpend lezen. Als een kind aan het einde van groep 5 nog niet op Avi-9 niveau leest, is dat een aanduiding dat het problemen houdt met lezen. De leesboeken voor kinderen tussen 6 en 8 hebben bijna allemaal een Avi-aanduiding.

Klachtenregeling

Bij klachten over school kunnen ouders zich wenden tot de leerkracht, de directeur of beide. Als dat geen oplossing biedt, kan de ouder naar het bestuur gaan. Alle scholen hebben een klachtencommissie of zijn aangesloten bij een klachtencommissie buiten de school. Scholen zijn verplicht de ouders te informeren over de klachtenregeling. Bij de behandeling van de klacht kan de ouder zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een ander. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De medezeggenschapsraad

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school heeft daarom een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat die voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit personeelsleden van de school. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over zaken als de besteding van geld, het gebruik van gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders meehelpen op school en de keuze van de lesmethoden.

Ouders en personeel moeten beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp in en aan de school en de besteding van de ouderbijdrage. Over andere zaken, zoals fusieplannen over het ontslagbeleid, moeten het bestuur en de directie advies vragen aan de MR. De MR houdt ouders, leerlingen en personeelsleden op de hoogte en kan dus een belangrijke rol spelen bij de openheid binnen de school.

Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

De ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. De school kan kinderen niet weigeren of van school sturen als de ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen. Wel kan het zijn dat het kind dan niet mee mag met bepaalde uitstapjes of niet naar een clubje mag.

Reageer op artikel:
Begrippenlijst onderwijs
Sluiten