Redactie
Redactie Ouders 21 jun 2018

Regels voor schoolsponsoring

Het voortgezet onderwijs kost ouders handenvol geld. Sponsoring in het voortgezet onderwijs helpt scholen en ouders om de kosten te drukken. Maar wat zijn de regels hiervoor?

Sponsoring in het voortgezet onderwijs mag alleen als aanvulling op de kernactiviteiten van de school. Dit betekent dat onderwijskundige activiteiten van commercie gevrijwaard moeten zijn.

Maar los daarvan zijn er voldoende gebieden waarop sponsors binnen een school actief kunnen zijn. Zo kunnen ze de school materialen verstrekken, zoals boekjes, video’s, dvd’s, folders, posters of spellen. Maar sponsors kunnen ook geld op tafel leggen voor de inrichting van de school of voor schoolactiviteiten – zoals feesten, sportdagen, schoolreizen en excursies. Ook een extra lokaal of de kosten van catering kunnen van sponsorgelden worden gefinancierd.

Een sponsor wil daarvoor wel iets terug. De meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren, is het vermelden van de sponsor in de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. Ook op de website kan de sponsor vermeld worden.

Schoolsponsors zijn meestal winkels en bedrijven uit de omgeving, maar ook banken en ICT-bedrijven zijn actief op het gebied van sponsoring in het onderwijs.?Grenzen

Op zich is het prima dat scholen op deze wijze de kosten kunnen drukken, maar er zijn grenzen aan. Kinderen en jongeren zijn immers makkelijk te beïnvloeden en daarom moet schoolsponsoring op een zorgvuldige en verantwoorde manier gebeuren. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2002 een convenant gesloten met zestien organisaties, waarin gedragsregels staan die een school moeten helpen om op een verantwoorde manier met sponsoring om te gaan. Organisaties die het convenant getekend hebben zijn onder meer het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), ouder- en besturenorganisaties uit het onderwijs en de Consumentenbond.

Afspraken

In het convenant zijn dus geen wettelijke regels te vinden, maar onderlinge afspraken. Zo is vastgelegd dat sponsoring verenigbaar moet zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school en dat leerlingen er geen geestelijke of lichamelijke schade door mogen oplopen. Sponsoring moet ook in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Het mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en van de school in gevaar brengen.

Dit betekent onder meer dat in lesmaterialen geen reclame mag voorkomen en dat bij sponsoring met het oog op bouw, inrichting en exploitatie van de school de sponsor zich niet mag bemoeien met de inhoud en de organisatie van het onderwijs.

Voorts mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. Sponsoren moeten rekening houden met het bevattingsvermogen en het verwachtingspatroon van leerlingen.

Inspraak

Scholen die een sponsorbeleid hebben ontwikkeld, zijn verplicht om dit op te nemen in de schoolgids en in het schoolplan. Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via de medezeggenschapsraad inspraak in het sponsorbeleid van een school. Dit betekent dat als het schoolbestuur bepaalde sponsoractiviteiten op school wil toestaan, daarvoor instemming van de medezeggenschapsraad nodig is.

Scholen moeten ouders, leraren en leerlingen duidelijk maken waar ze terecht kunnen met klachten over sponsoring. Binnen de school is daarvoor de klachtencommissie het aangewezen orgaan; klachten over specifieke reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Bedragen

Uit een evaluatie van het convenant sponsoring die in 2001 plaatsvond, bleek dat 27 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruik maakt van sponsoring. De bedragen per school varieerden van 2250 tot 4545 euro. De eerstvolgende evaluatie van schoolsponsoring wordt binnenkort verwacht.

Jaap van Sandijk
J/M Pubers december 2006

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Regels voor schoolsponsoring
Sluiten